3. februar 2014

6 skarpe om fremdriftsreformen til dekan Ulf Hedetoft

Universitetspolitik

Rektor har nedsat et 12-mandsudvalg, bestående af studerende og universitetets ledelse, som skal nå frem til et fælles bud på, hvordan KU skal reducere gennemførselstiden. Humanist stiller her dekanen en række spørgsmål i forbindelse med fremdriftsreformen.

Af Rie Kjær Poulsen

1 Hvornår skal man være fuldtidsstuderende?

Når man er indskrevet som studerende, er man per definition fuldtidsstuderende. Begrebet ’deltidsstuderende’ findes og anerkendes ikke fra politisk hold. Så svaret er, at det har man hele tiden skullet være. At mange i praksis ikke lever op til det (en netop gennemført undersøgelse peger på, at HUM-studerende i gennemsnit bruger 22 timer på studiet om ugen – altså langt fra 37) er en del af den problemstilling, reformen implicit adresserer, og som vi på fakultetet også ser som et væsentligt problem. Det skyldes delvis tradition og kultur, men har også meget med undervisningens form og det faglige og sociale studiemiljø at gøre – områder vi prioriterer meget højt.

2 Hvad er vigtigst – gennemførsel eller erhvervserfaring?

I studietiden bør man være fuldtidsstuderende, og studiet skal kunne gennemføres på den normerede tid. Det udelukker på ingen måde praktik og virksomhedsprojekter, som er vigtige og i stigende grad skal være en del af uddannelserne, fordi de gør studierne bedre gearede til omverdenens krav og den fremtidige karriere. Studiejob er også fint, især hvis der er tale om studierelevant beskæftigelse, men de må ikke stå i vejen for den gode gennemførsel eller i praksis gøre studiet til et deltidsstudium.
I 2020 skal flertallet af de studerende gennemføre uddannelserne på normeret tid

 

3 Udlandsophold er vigtigt, men hvad gør KU for at man ikke skal blive forsinket i udlandet?

Et godt spørgsmål! Det er vigtigt, at vi sørger for, at rettidig gennemførsel lader sig forene med spændende og udfordrende udlandsophold, uden at disse bliver studieforsinkende. Derfor drøfter vi i det centralt nedsatte 12-mandsudvalg (bestående af lige mange studenter- og ledelsesrepræsentanter), hvordan vi kan indføre såkaldte mobilitetsvinduer i alle studieordninger samt yde den optimale administrative og organisatoriske understøttelse af de faglige og bureaukratiske spørgsmål, der skal håndteres i forbindelse med internationale studieophold, herunder ikke mindst meritspørgsmålet.

4 Kan man stadig få orlov?

Ja, det er aftalt, at der ikke ændres på de nuværende orlovsregler. Sagen skal dog genvurderes i 2015 i lyset af, om KU på det tidspunkt ser ud til ad andre veje at kunne indfri målene i reformen. Man skal være opmærksom på, at alle orlovsformer med undtagelse af barsel indregnes i opgørelserne over den anvendte studietid og dermed lægger et ekstra pres på den resterende del, hvis tidsmålene skal opfyldes.
Her holder du dig opdateret

KUnet – seneste nyt på forsiden

Din uddannelsesside på KUnet: Læs fx FAQ under Studiefremdriftsreform

Universitetsavisen: Debat, baggrund og interview

 

5 Hvad med fordybelsen? Og studiemiljøet?

Det tager vi fat på ikke mindst netop i fakultetets såkaldte 11-punktsplan: mere undervisning, mere struk­turerede studieforløb med bedre progression, løbende udprøvning i sammenhæng med kursusforløb, studieprocessamtaler, mere varierende læringsformer, daglig kontakt med medstuderende og undervisere, karrierevejledning, opgraderede fysiske studieforhold mv.

Med den obligatoriske tilmelding til undervisning kan vi virkelig begynde at organisere studieforløb efter hold og årgange. Det vil give et andet sammenhold på uddannelserne. Hvad fordybelsen angår, så er udfordringen klart nok at forvandle reformens krav om tilmelding og gennemførsel til en mulighed snarere end en barriere, forene effektivitet og kvalitet. Det er jeg fast besluttet på, at vi må og kan gøre. Erfaringer andre steder fra bekræfter den antagelse, men det er jo i praksis, at vi skal bevise det her. Den absolutte for­udsætning er, som sagt ovenfor, at studerende opfatter og behand­ler deres studium seriøst og professionelt, som en fuldtidsbeskæftigelse. Vi skal på vores side stille så gode rammer som muligt til rådighed.
Hvor travlt har fakultetet?

Desværre er humaniora på KU lige nu det mest forsinkede af alle fakulteter i Danmark. Det kan betyde, at vi har færre penge til undervisning og eksamen – derfor skal flere være fuldtidsstuderende!

 

6 Er det virkelig så alvorligt med økonomien?

Ja! Hvis fakultetet ikke leverer forbedringer af de gennemsnitlige gennemførselstider i størrelsesordenen én måned pr. semester frem til 2020, risikerer vi at tabe mange uddannelsesindtægter, i værste fald mere end 60 mio. kr. eller ca. 25 % af vores nuværende STÅ- og bonusbevillinger. Det vil uvægerligt påvirke både kvantiteten og kvaliteten af uddannelserne ganske betragteligt.