10. februar 2016

Studerende sætter det akademiske rum til debat

Tekst: Astrid Sandvad Kudahl
Foto: Martin Ørsted

Studieliv

Hvilken betydning har universitetets indretning, struktur og teknologiske udvikling for den viden, der formidles, de diskussioner, det afføder, og den forskning, der bedrives? Det spørgsmål stiller The Academy Group, når de 25.-26. februar inviterer til konference om det akademiske rum.


Som et græsk amfiteater skråner bænkerækkerne mod lokalets logiske centrum: den plads, hvorfra forelæseren skal udbrede sin viden over flokken af fremmødte. De tre studerende, Simon Langkjær, Andrea Gregersen og Lucas Cone, kender udmærket deres plads i audito­riets klassiske indretning. Men efter adskillige år i den akademiske verden er de ikke overbeviste om, at indretningen og strukturen bag universitetets tykke mure nødvendigvis er den mest hensigtsmæssige. Sammen med ligesindede studerende arrangerer de derfor, under navnet The Academy Group, konferencen ’3rd International Conference on the Academy: Academic Space’.

The Academy Group er efter eget udsagn en broget skare af studerende fra så forskellige fag som historie, økonomi, pædagogik, teologi, uddannelsesvidenskab, filosofi, litteratur­videnskab og arkitektur. Gruppen har eksisteret i tre år, og dens formål er at skabe en diskussion af, hvad det akademiske er, hvor det er på vej hen, og hvilke udfordringer det står overfor – især set i lyset af de teknologiske udviklinger, som i disse år finder sted inden for uddannelsesområdet. Derfor arrangerer gruppen hvert år en international konference, som sætter fokus på et aspekt af det akademiske, og i år er temaet det akademiske rum.

Academic Space

Konferencen ’3rd International Conference on the Academy: Academic Space’ afholdes den 25.-26. februar på KUA.

Konferencen er åben for alle, og deltagelse er gratis, men tilmelding på www.ontheacademy.org er påkrævet. Her kan du også læse mere om arrangørerne i The Academy Group og se konferencens program.

The Academy Group blev grundlagt i 2013. Gruppens medlemmer er Simon Langkjær, Lucas Cone, Andrea Gregersen, Joachim Schmidt Wiewiura, Elias Westergaard, Pelle H. Lochmann, Christine Strandmose Toft, Jeppe Groth og Søren Frank Jensen.

Inden og uden for murene

Selvom arrangørerne alle har deres daglige gang i universitetsmiljøet, så begrænser deres diskussioner sig ikke til livet inden for murene.

- Vi ønsker både at tale om det akademiske som institution, fx Københavns Universitet, hvor der er nogle klare og konkrete strukturer, men også om det akademiske, som kan opstå uden for de institutionelle strukturer, forklarer Simon Langkjær, som læser historie på HUM.

- De tanker og ideer, som udveksles på universitetet, i det hierarki, som adskiller professor og studerende, kunne jo også udveksles i et mere uformelt rum, uddyber han. Lucas Cone, en anden af arrangørerne, som til daglig studerer uddannelsesvidenskab på Danmarks Pædagogiske Universitet, fortsætter:

- Ja, måske det endda er lettere at udveksle og diskutere viden i et uformelt rum?

Simon Langkjær og Andrea Gregersen, en tredje medarrangør og pædagogikstuderende på HUM, nikker. Ligesom Lucas Cone oplever de, at nogle af de bedste akademiske diskussioner finder sted uden for de formelle strukturer. Det kan være på vej ud fra en forelæsning, i en kaffepause eller hjemme i køkkenet. Det er en af grundene til, at de arrangerer denne konference om det akademiske rum.

Internationalt format

På papiret ligner ’3rd International Con­ference on the Academy’ en klassisk kon­ference efter alle kunstens regler. Programmet, som strækker sig over to dage, mestrer et flot line-up med prominente keynote speakers fra ind- og udland, og arrangørerne fremhæver stolt flere af deres hot-shots. Fra udlandet har de bl.a. Gert Biesta, professor i uddannelsesvidenskab ved Brunel University i London, og Nader El Bizri, uddannet arkitekt og i dag ansat som professor i filosofi ved The American University i Beirut. Den danske delegation tæller bl.a. Steen Nepper Larsen, professor ved Danmarks Pædagogiske Universitet og en kendt stemme i den hjemlige uddannelsesdebat.

Programmet er sammensat med det ønske, at oplæggene skal belyse det akade­miske rum fra så mange forskellige vinkler og fagligheder som muligt.

- Vi er meget stolte af vores program, selvom de kvinder, vi har inviteret, desværre har måttet takke nej pga. andre forpligtelser. Det er vi selvfølgelig kede af, men vi har endnu nogle på listen, som ikke har givet endeligt svar, lyder det fra Lucas Cone, der dermed kommer ligestillingspoli­tiske spørgsmål i forkøbet.

Fokus på form

Men ud over det faglige indhold, som i sig selv sætter et højt niveau og lægger op til gode diskussioner, fokuserer The Academy Group også på konferencens form.

"Vi har klart en ambition om at provokere og ruske op i måden, de akademiske institutioner fungerer på i dag.

Lucas Cone, studerende

- Det er vigtigt for os, at der er fokus på det uformelle, akademiske rum, og derfor tænker vi meget over, hvad der skal foregå mellem forelæsningerne, debatterne og oplæggene, lyder det fra Simon Langkjær, som fortsætter:

- Pauser fungerer fx rigtig godt til at skabe en god, akademisk diskussion. Imens man står og småsnakker, kan der opstå en idé, eller man kan få uddybet noget fra tidligere sessioner. Det ville ikke nødvendigvis ske i det formelle akademiske rum, for pausen og den uformelle stemning giver simpelt­hen et større råderum, som vi mener, gavner den intellektuelle debat.

- Vi forsøger på den her måde selv at skabe et anderledes akademisk rum og udfordre nogle strukturer. Det er ikke kun noget, vi snakker om, supplerer Andrea Gregersen.

Provokation fremmer budskabet

Det, der på mange måder ligner en almindelig akademisk konference, er altså sam­tidig et eksperiment udi, hvordan man afholder konference. Det lyder måske lidt langhåret og metaagtigt, men der er en pointe.

"Vi vil gerne have, at folk deltager, fordi de synes diskussionen er interessant. Ikke nødvendigvis fordi de studerer noget, som specifikt relaterer sig til emnet.

Studerende Andrea Gregersen

- Vi har klart en ambition om at provokere og ruske op i måden, de akademiske insti­tutioner fungerer på i dag, fortæller Lucas Cone og beskriver, hvordan der til gruppens tidligere konferencer har været en ekstrem opmærksomhed på, hvad der helt konkret sker i det akademiske rum, som konferencen udgør.

- Den opmærksomhed er noget, vi selv savner i vores gang på universitet. Ofte glemmer man den pædagogiske dimension i formidlingen af viden, forklarer han.

Opgør med hierarkiet

Når The Academy Group opfordrer konferencens deltagere til at blive i pauserne og deltage i de samtaler, som finder sted uden for det planlagte program, er det samtidig et opgør med et hierarki, de mener hersker mellem studerende og undervisere.

- Der er en nærmest rockstjerneagtig tilbedelse af nogle profes­sorer, og det er vores konference også en kommentar til, lyder det fra Lucas Cone. Derfor er talerstolen på ’3rd International Conference On the Academy’ ikke kun forbeholdt professorer. Den står også til rådighed for studerende, som ønsker at byde ind med faglige oplæg.

Fremtiden er tværfaglig

En anden struktur, som The Academy Group søger at udfordre, er opdelingen mellem universitetets fag og fakulteter. ’Den akademiske fremtid er tværfaglig’ var afslutningsreplikken på sidste års konference, og man kan godt sige, at The Academy Group, hvis medlemmer repræsenterer en bred vifte af universi­tetets fagmiljøer, allerede har inkorporeret det fremtidsscenarie. Simon Langkjær forklarer, at selvom tværfagligheden fra starten har været en bevidst del af gruppens ambitioner, så har det samtidig også været en meget selvfølgelig vej at gå. Det akademiske rum er i sig selv et tværfagligt tema, og derfor håber arrangø­rerne, at årets konference kan tiltrække studerende fra hele det akademiske miljø.

-Vi vil gerne have, at folk deltager, fordi de synes diskussionen er interessant. Ikke nødvendigvis fordi de studerer noget, som spe­cifikt relaterer sig til emnet, lyder opfordringen fra Andrea Gregersen.

- Ja, og det akademiske rum bør jo i sig selv være aktuelt for alle akademikere, indskyder Lucas Cone.

Det virtuelle rum

Et emne, som synes relevant for alle studerende og undervisere, er den teknologiske udvikling på uddannelsesområdet. Og det er et emne, som The Academy Group også ønsker at sætte til debat på konferencen i februar.

- Det er en interessant udvikling, der foregår på det her område med fx MOOC (Massive Open Online Course, red.). Online undervisning giver bestemt nogle nye muligheder, men der er også vigtige aspekter til diskussion. Hvilket forhold får man fx til sine medstuderende, hvis man kun mødes i et virtuelt rum? Hvordan taler man med hinanden i et sådant forum? spørger Simon Langkjær.

- Og vil man indgå i de samme faglige diskussioner med sine med­studerende, som man gør, når man sidder sammen i et under­visningslokale? supplerer Andrea Gregersen og understreger, at arrangørerne fra The Academy Group ikke nødvendigvis selv ved, hvad der fungerer bedst. Det er ønsket om at undersøge det og skabe en konstruktiv diskussion, der driver deres værk.

Behov for konstruktiv diskussion

Det kan der være hårdt brug for i en uddannelsesdebat, som ifølge arrangørerne er ved at blive uinteressant.

Lucas Cone forklarer:

- Der kommer altid sådan en svada om, at masseuniversitetet har fremmedgjort de studerende, eller at konkurrencestaten har skabt en ressourceoptimeringslogik i forhold til viden. Men det har vi bare hørt før. Så vi vil hellere stille de konkrete spørgsmål: Hvad gør vi med det her universitet, hvad kan vi gøre, hvad burde vi gøre, hvordan kan vi gentænke og potentielt rekonstruere det akademiske rum, så det fordrer et mere levende og dynamisk universitet? Arrangørerne fra The Academy Group er overbeviste om, at svarene på universitetets udfordringer kun kan findes gennem tværfagligt og internationalt samarbejde. Derfor er det en konstruktiv diskussion om det akademiske rum, de inviterer til på ’3rd Interna­tional Conference On the Academy’.