1. september 2017

HUM's biblioteker: Otte skranker bliver til fem

Tekst: Henrik Friis

besparelser

Det Kgl. Bibliotek – Københavns Universitetsbibliotek, Søndre Campus – overtager den daglige drift af institutbibliotekerne i løbet af de kommende år som et led i fakultetets besparelser..


Institutbibliotekerne er en vigtig del af studiemiljøet for mange humaniorastuderende. Det sidste halve års sparediskussioner i arbejdsgrupper, biblioteksudvalg og Akademisk Råd har derfor skabt stor bekymring hos mange studerende. Nu ligger det fast, at HUM’s otte institutter samlet skal spare 2,3 millioner kroner på biblioteksområdet senest i efteråret 2020.

- Det har været en bunden opgave for ledelsen at spare, fordi fakultetet mister penge på finansloven. Vi overdrager derfor institutbibliotekernes funktioner og medarbejdere til KUB Søndre Campus med en aftale om, at de skal reducere antallet af betjeningssteder fra otte til fem og overtage alle bagvedliggende funktioner som indkøb og registrering, forklarer prodekan Julie Sommerlund, der er formand for fakultetets biblioteksudvalg.

Spareaftale

KUB Søndre Campus overtager medarbejdere og funktioner fra HUM's institutter på biblioteksområdet. Hvornår er endnu ikke afklaret.
 
De nuværende otte betjeningssteder bliver til følgende fem:

  • IVA
  • ToRS-Saxo
  • MEF-IKK
  • NoRS (Nordiske studier og Sprogvidenskab)
  • ENGEROM

Beslutningen om at gennemføre besparelserne har fakultetets direktion, der består af dekanatet og institutlederne, truffet, efter en arbejdsgruppe, med Julie Sommerlund for bordenden plus studerende og medarbejdere, anbefalede løsningen som den mest skånsomme:

- Alle besparelser fører til en grad af faglig forringelse. Ellers var de gennemført for længe siden. Vi tror dog, at KUB Søndre Campus kan håndtere opgaven på en god måde. Bøgerne bliver, hvor de er, men derudover vil KUB stå for både indkøb, registrering og betjening, siger Julie Sommerlund.

Faglige hensyn

På KUB Søndre Campus regner fakultetsbibliotekar Hans Kristian Mikkelsen med, at overdragelsen kan lade sig gøre inden for de snævre økonomiske rammer uden alvorlige problemer, fordi der er økonomiske fordele ved at være en større enhed:

- De fem biblioteker kan fint passe ind i vores måde at lave bibliotek på. Vores vigtigste opgave er i forvejen at forsyne forskere og studerende med bøger og e-ressourcer, så overdragelsen passer naturligt ind, konstaterer han.

- Når tidsplanen for overdragelsen er helt på plads, går vi i gang med at se på de enkelte biblioteker. Er det i dag de rigtige bøger, der står på hylderne i forhold til i magasinerne, og hvordan kan vi arbejde videre med løbende at sætte de bøger frem, som bruges på kurserne? Vi vil også meget gerne nå længere ud til de studerende med vores undervisning og vejledning i fx informationssøgning og it, siger Hans Kristian Mikkelsen og slutter:

- Den kommende proces handler for os at se om at komme godt på plads med gode rutiner og relationer til forskere og studerende – og at se på, hvilke fagspecifikke løsninger, vi skal lave til de enkelte biblioteksområder.