2. september 2015

Dekanen mener: Velkommen til et nyt studieår

Velkommen

En særlig velkomst til de nye studerende, der i år er blevet optaget på bacheloruddannelserne på fakultetet. Der er godt og vel 2300 af jer. Det er mange, men faktisk færre end sidste år. Ikke fordi søgningen til vores uddannelser er gået ned (tværtimod), men fordi vi har færre plad­ser at gøre godt med.

I er de heldige (og dygtige), der er sluppet gennem nåleøjet på trods af den adgangsbegrænsning, der som noget nyt er indført med den tidligere regerings ’dimensioneringsreform’. Den indebærer for de aller­fleste humaniorauddannelser, at der gradvist over de næste fire år læg­ges mere og mere låg på optaget. Kampen om pladserne bliver hårdere, adgangskravene vil stige.

Meningen er delvis at sikre en bedre sammenhæng mellem uddannelse og arbejdsmarked, reducere arbejdsløsheden for kandidater på især humaniora. Man kan betvivle, om metoden er den rigtige, men målet kan ingen være uenige i.

Derfor gør vi også meget for at tænke uddannelsernes indhold sam­men med deres arbejdsmarkedsrelevans, for at skærpe uddannelsernes og jeres fokus på beskæftigelsesmulighederne efter endt uddannelse. Det sker bl.a. via vores studie- og karrierevejledere, men også ved at integrere praktiske elementer i læringsforløb, fx projektorienteret arbejde med problemstillinger hentet fra den virkelige verden, case-baseret undervisning, institutions- og virksomhedsbesøg, kontakt til tidligere studerende og feltarbejde af forskellig karakter. Alt tilpasset den enkelte uddannelse.

Hvis dette større fokus på sammenhængen mellem uddannelsesforløbene og deres samfundsmæssige relevans skal lykkes, kræver det i sagens natur meget af os – af underviserne og de administrativt ansatte. Men det forudsætter også, at I som studerende deltager helhjertet og medlevende i de mange varierede aktiviteter, jeres studier giver mulighed for, og at I gør det i bevidstheden om, at det at studere her er jeres hovedbeskæftigelse. Kun på den måde vil I få maksimalt udbytte af jeres studier.

Ulf Hedetoft,
Dekan