KUA på karrierevejen

Mandag den 24. september klipper prorektor Lykke Friis den røde snor over til KUAs nye studie- og karrierevejledning. Senere byder arrangementet bl.a. på lancering af en ny mentorordning, og der er mulighed for at møde vejlederne. Prodekan for uddannelse, Hanne Løngreen, fortæller her om de mange visioner med det nye vejledningscenter

Af Laura Louise Sarauw, lls@hum.ku.dk

Fakultetet har en lang tradition for at tilbyde studievejledning. Hvad er det nye?

-Vi har fået flotte, nye lokaler, og de dækker faktisk over et hav af visioner. Der er naturligvis tale om et fysisk ansigtsløft, som giver bedre plads og mulighed for samtaler i enerum. Men den helt store forandring ligger i, at vi nu kan tilbyde en mere målrettet og tidssvarende vejledning til de studerende. Helt konkret har vi fx ansat to nye vejledere på fuld tid og dermed styrket karrierevejledningen og studiestartprogrammet.

-For to år siden åbnede fakultetet lokale vejledningscentre på alle institutter, og vi fik i den forbindelse professionaliseret vejledningsindsatsen i de faglige miljøer. Dét skal vi for enhver pris fastholde og styrke. Men vi oplever også et stort behov for at styrke den såkaldte "valgtærskel-vejledning", som er fælles for de fleste studerende. Det kan fx være spørgsmål om valg af fagkombinationer og karriere. Set fra et vejledningssynspunkt går det nemlig ud på at gøre de studerende opmærksomme på bredden i deres kompetencer og jobmuligheder, så de kan målrette og gennemskue konsekvenserne af de valg, de træffer i studietiden.Til toppen

Varm luft og storpolitik?

Der er et stort politisk pres på universiteterne for at øge gennemførselsprocenten og forkorte studietiden. Hvor meget "storpolitik" er der i etableringen af det nye center?

-Verden er grundlæggende politisk, og dét kan fakultetet heller ikke sige sig fri af. Helt basalt er den nye vejledningsprofil motiveret af et ønske om at give vores studerende nogle vejledningstilbud, der matcher deres behov.

-Indsatsen er desuden en del af en fælles strategi for Københavns Universitets vejledning, hvor bl.a. en styrket studie- og karrierevejledning er et centralt indsatsområde. Man kan naturligvis opfatte det som udtryk for varm luft og storpolitik.

-Men i praksis er strategien formuleret som et samarbejde på tværs af de forskellige vejledningsmiljøer på fakulteterne. Det betyder, at strategien både lever op til de nye politiske krav, der bliver stillet til universiteternes vejledning, og inddrager de erfaringer, som vejlederne gør sig i hverdagen.Til toppen

Vigtige valg

Hvilke behov peger studievejlederne på?

-De faglige krav skal i sagens natur være en udfordring, når man begynder på universitetet. Men de studerende skal også lære at få studierne til at hænge sammen med privatliv og træffe en række valg undervejs i deres uddannelsesforløb om fx tilvalg, enkelte kurser, praktik, udlandsophold, retning på kandidatuddannelsen osv.

-Og så skal de løbende gøre sig overvejelser om, hvad de vil bruge deres uddannelse til – og det skal allerhelst ske tidligt i studieforløbet, så de kan træffe deres valg på et kvalificeret grundlag. Helt konkret handler det fx om at øve sig i at formulere, hvem de er, og hvad de kan og vil med deres uddannelse.

-Jeg tror, at det kommer helt af sig selv, at vi vil opleve et mindre frafald og kortere studietider, hvis det lykkes os at gøre de studerende mere bevidste om deres ønsker og valgmuligheder både under og efter studiet.

-Der er et nyt, stort arbejdsmarked for humanister, og de studerende konfronteres med en række valgsituationer, som er nye i forhold til tidligere, hvor det var normen, at man efterfølgende blev ansat som fx gymnasielærer eller forsker.

-En central målsætning for det nye center er derfor også at sætte de studerende i stand til at se deres faglighed i en bredere sammenhæng.Til toppen

Nye signaler

Åbningen den 24. september markerer en ny æra for fakultetets studie- og karrierevejledning, og I har i den anledning inviteret nogle af arbejdsmarkedets mest markante humanister til at være mentorer for vores almindelige studerende. Kan det ikke blive for poppet?

-Den lidt utraditionelle stil til åbningen er mere end et fluepapir, der skal trække tilskuere til arrangementet. Vi har med vilje gerne villet sende nogle klare signaler om den nye profil og om, at vi gerne vil indgå nogle mere utraditionelle partnerskaber med relevante aktører på det humanistiske arbejdsmarked.Til toppen

Læs mere